AIKIDO ENTRE AMIGOS – KOMATSU DOJO PIRACICABA 25/09/2016